Sendikalar ve İş HukukuUncategorizedYaşam Tarzı

Sokağa Çıkma Yasağının Kronik Hastalığı Olan Güvenlik Görevlileri Bakımından Değerlendirilmesi

Kronik Hastalığı olan Özel Güvenlik Görevlisi Sokağa Çıkma Yasağına Tabi Midir?

Ülkemizde de gittikçe yayılan Covid -19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 21.03.2020 tarihinde yayımlanan Genelge uyarınca, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile bazı kronik hastalıkları olan kişilerin 21.03.2020 tarihi saat 24.00’dan sonra sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

I- Sokağa Çıkma Yasağının Kişi ve Konu Bakımından Kapsamı

Genelge ‘de, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kişiler ile yasağın konusu (ne anlama geldiği hususu) üzerinde bir belirlemede bulunulmuştur.

A) Yasağın Kişi Bakımından Kapsamı

Söz konusu Genelge ‘de 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşların, kronik hiçbir hastalığı bulunmasa dahi, sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Buna karşılık, 65 yaşın altında bulunan ancak bağışıklık sistemi düşük ve;

 • Kronik akciğer hastalığı olan,
 • Astım hastası olanı,
 • KOAH hastası olan,
 • Kalp/damar hastalığı bulunan,
 • Böbrek hastası olan,
 • Hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olan,
 • Bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan,

kişiler de sokağa çıkma yasağının kapsamındadırlar.

B) Yasağın Konu Bakımından Kapsamı

Genelge ‘de yukarıda kapsamda olduğu belirtilen kişiler için getirilen sokağa çıkma yasağının hangi hususları kapsadığı da belirtilmiştir. Buna göre sokağa çıkma yasağı kapsamında kalan kişilerin;

 • İkametlerinden dışarı çıkmaları,
 • Açık alanlarda ve parklarda dolaşmaları,
 • Toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri,

sınırlandırılmış, bir başka ifadeyle yasaklanmıştır.

II- Sokağa Çıkma Yasağının Kişi Bakımından İstisnaları ve Özel Güvenlik Görevlilerinin (ÖGG) Durumu

İçişleri Bakanlığı tarafından 22.03.2020 tarihinde sokağa çıkma yasağının istisnalarına ilişkin ek bir Genelge daha yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ‘de sokağa çıkma yasağı Genelgesi’nde yasaklama kapsamında olmakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanması açısından bazı görevliler için istisna getirilmiştir. Buna göre kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere;

 • Hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları,
 • Belediye başkanları,
 • Kurum il müdürleri,
 • Sosyal hizmet kuruluşları görevlileri,
 • kamu görevlileri/kamu hizmeti yürütenler ile,
 • Eczacılar,

sokağa çıkma yasağının istisnasını oluşturmaktadır. Bir başka ifadeyle, yukarıda belirtilen kişiler, 65 ve üzeri yaşta bulunsalar veya kronik hastalığı olsalar dahi (kanser hastaları ve organ nakli hariç), sokağa çıkma yasağına tabi olmayacaklardır.

Özel güvenlik görevlileri, Ek Genelge ‘de sokağa çıkma yasağının istisnası olarak sayılan kişi ve görevliler arasında açık bir biçimde sayılmamıştır.

Bununla birlikte, istisna kapsamında bulunan “doktorlar ve sağlık çalışanları” ile “sosyal hizmet kuruluşları görevlilerinin” görev yaptığı hizmet binalarında çalışan özel güvenlik görevlilerinin de doğal olarak, sokağa çıkma yasağının istisnası içinde kalabilecekleri düşünülebilir. Ancak, böyle bir durumda dahi, kronik hastalığı bulunmayan özel güvenlik görevlilerince özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesinin mümkün olduğu ve Genelge’nin amacının kronik hastalığı nedeniyle risk altında bulunan kişilerin korunması olduğu dikkate alındığında, kronik hastalığı bulunan özel güvenlik görevlilerinin sokağa çıkma yasağı kapsamında kaldığı ve işe gitmek zorunda bulunmadığını düşünmekteyiz.

Bu bağlamda ayrıca, kamuda çalışanların Covid-19 salgını nedeniyle esnek çalışma modeline göre çalıştırılmasını öngören ve 22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2020/4 sayılı “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” Genelgesi’nde yer alan hususların de özel güvenlik görevlileri açısından dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı ve bu kapsamda dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları ifade edilmiştir.

Bu durumda, yukarıda belirttiğimiz üzere, tüm (kamu ve özel) sağlık kuruluşları ve sosyal hizmet kurumlarında çalışan ve kronik hastalığı bulunan özel güvenlik görevlilerinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle işlerine gitme zorunluluğunun bulunmadığını düşünmekle birlikte; kamu kurumu niteliğindeki sağlık kuruluşları ile sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin sayısının yeterli olmaması nedeniyle, kronik hastalığı bulunan özel güvenlik görevlilerinin çalışmasına ihtiyaç duyulması durumunda, bu tür kronik hastalığı bulunan özel güvenlik görevlileri hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma modellerinin uygulanması ve İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağı genelgesi de dikkate alınarak, Genelge ‘de belirtilen nitelikte hastalığı bulunan özel güvenlik görevlilerinin fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılmalarının gerektiğini düşünmekteyiz.

Ancak, burada unutulmaması gereken önemli bir hususun, sokağa çıkma yasağı nedeniyle işe gitmeme durumunun bir haftadan uzun sürmesi halinde bu durumun 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/III maddesi anlamında zorlayıcı bir sebep olduğu ve işverene iş akdini haklı nedenle feshedebilmesine olanak tanıdığı hususudur. İş akdinin işveren tarafından feshedilmesi durumunda da işçi, kıdem tazminatını talep edebilecektir. İşverenin iş akdinin feshetmemesi durumunda ise iş akdi askıda kalacaktır. Yine işveren, iş akdini feshetme veya askıya alma hakkı yerine, İş Kanunu’nun 64/1. maddesinde öngörülen “telafi çalışması” veya İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. ve Kısa Çalışma Yönetmeliği’nin 3. maddesinde öngörülen “kısa çalışma ödeneği” çaresine de başvurabilecektir.

Sonuç olarak; İçişleri Bakanlığının Genelgesi’nde belirtilen nitelikte hastalığı bulunan özel güvenlik görevlilerinin sokağa çıkma yasağının kapsamı içinde kaldıkları, bu görevlilerin tüm (kamu ve özel) sağlık kuruluşları ve sosyal hizmet kurumlarında çalışmaları durumunda dahi sokağa çıkma yasağına tabi oldukları ve dolayısıyla da işe gitme zorunluluğu altında bulunmadığı kanaatindeyiz. Ancak, bu durumda işçinin kronik hasta olduğunu belirten doktor raporunu da sunmak suretiyle işvereni yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmesinin de gerekli olduğunu vurgulamak gerekir. Ayrıca, böyle bir durumda işçinin işe gitmemesi halinin işveren açısından zorlayıcı neden olarak kabul edilip iş akdinin haklı nedenle feshedebilmesine de olanak tanıdığını da gözden uzak tutmamak gerekmektedir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu