Sendikalar ve İş Hukuku

İşyerinde Hakaret ve Kavga

İşyerinde Hakaret ve Kavga

Hikaye Öne Çıkanlar

  • Bilgi güçtür
  • Mümkün Olanın Geleceği
  • Hibs ve Ross County taraftarları finalde
  • Günün ipucu: Yine o adam
  • Hibs ve Ross County taraftarları finalde
  • Spieth eksik kesim tehlikesi altında

İş Hukukuna göre 30’dan fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından ancak haklı veya geçerli sebebe dayalı olarak feshedebilebilir. İşveren tarafından dayanılabilecek haklı sebepler İş Kanunu’nun 25.maddesinde örnekleyici bir şekilde sayılmış iken bu sebepler kadar ağır olmasa da işçinin işe sürekli geç gelmek, iş akışını bozacak davranışlarda bulunmak, diğer işçileri işverene karşı kışkırtmak gibi kusurlu davranışları veya işletmenin ekonomik sebepleri geçerli sebep olarak kabul edilir.

İşyerinde Hakaret ve Kavga

İşçinin işyerinde bir başka işçiye hakaret etmesi veya sataşması ve üzerine yürümesi çok açık bir şekilde İş Kanunu’nun 25.maddesinde düzenlenen hareketlerden birisdir. İş Kanunu’nun 25/2-b maddesine göre; İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması işverene işçinin iş akdini haklı sebeple sona erdirme hakkı verir.

İş akdi haklı sebeple sona eren işçi bildirim süresinden yararlanamayacağı gibi kıdem tazminatı da alamaz. Ayrıca diğer şartları uygun olsa bile İşsizlik Sigortasına hak kazanamaz.

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 18.04.2014 tarihinde 2013/175 E ve 2014/6440 K sy ile vermiş olduğu kararında bu konu tartışılmıştır.

Karara konu olan olaylarda, İş akdi işverence feshedilen Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili ile genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Yerel Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne, diğer taleplerin ise reddine karar verilmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’ne göre dava konusu olayda İş sözleşmesinin, işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği ve bu suretle işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı noktasında taraflar arasında uyuşmazlık sözkonusudur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin ( II ) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin ( d ) alt bendinde, işçinin, işverenin başka işçisine sataşmasının işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir.

Somut olayda, şahit beyanları ve dosyada mevcut yazılı savunma ve ifadelere göre, davacının, işyerinde çalışan diğer işçi S.’ya hakaret ettiği ve üzerine yürüdüğü sabittir. Bu anlamda, iş sözleşmesinin işverence feshi haklı sebebe dayandığından, kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin de reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

SONUÇ

1- İŞÇİNİN İŞYERİNDE BİR BAŞKA İŞÇİYE HAKARET ETMESİ VE/VEYA ÜZERİNE YÜRÜMESİ İŞ AKDİNİN FESHİ İÇİN HAKLI SEBEPTİR

2- İŞ AKDİ HAKLI SEBEPLE SONA EREN İŞÇİ, İŞE İADE DAVASI AÇAMAZ, KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İSTEYEMEZ

 

            Av. Eren Evren

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu