Sendikalar ve İş Hukuku

HAFTA TATİLİ, GENEL TATİL VE RESMİ TATİL ZAMLI ÜCRETLERİ SAAT ÜCRETİ ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANIR ?

HAFTA TATİLİ, GENEL TATİL VE RESMİ TATİL ZAMLI ÜCRETLERİ SAAT ÜCRETİ ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANIR ?

Uygulamada birçok işletmenin resmi tatillerin bir çoğunda, bayram tatillerinin ise ilk günleri hariç kalan günlerinde faaliyetlerine devam ettikleri, bu tatillerde çalışan işçilere de çalıştıkları saat üzerinden hesaplanan zamlı ücretleri ödedikleri görülmektedir.

Örneğin Ramazan Bayramınının üçüncü gününde üç saat çalışan bir işçiye 3 saatlik zamlı ücreti veya Pazar günü işyerine gelip 2 saat iş yapan bir çalışanın 2 saat üzerinden zamlı ücreti hesap edilmektedir.

İş Kanunumuzun 47 nci maddesinde, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde  tatil yapılmayarak çalışıldığında; çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Hafta tatilinde çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağı yasalarda düzenlenmemiş ise de, Yargıtay’ca hafta tatilinde yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılacağı, buna göre ücretin yüzde elli zamlı ödenmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir

Peki bayram tatilinde veya pazar gününde işyerine gelip 2 saat çalışanın bir işçinin bu çalışmasına dair zamlı ücreti nasıl hesaplanmalıdır ? Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 05.02.2019 tarih ve 2015/28639 E ve 2019/2690 K sy kararında bu sorunun cevabı tartışılmıştır.  Karara konu olan olaylarda;

1- Davacının İddiaları

Davacı vekili; müvekkilinin davalıya ait işyerinde 11.09.2008-04.12.2012 tarihleri arasında ve en son 3.700 TL ücret ile çalıştığını, fazla çalışma yapmasına, genel tatillerde ve hafta tatillerinde çalışmasına karşın ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek; fazla mesai, genel tatil ve hafta tatili ücretlerinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

2- Davalının Cevapları

Davalı vekili; davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, müvekkili ibra ettiğini, müvekkili şirkette fazla mesai yapılmasını gerektirir bir iş yoğunluğunun bulunmadığını ve haftada 5 saate kadar olan fazla mesainin ücrete dahil olduğunu savunmuştur.

3- Yerel Mahkeme Kararı:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

4- Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin Kararı

Karar süresinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’ne göre;

Somut uyuşmazlıkta hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde; davacının, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalıştığı saat üzerinden hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının hesaplandığı saptanmıştır. Oysa ki yukarıdaki yasal düzenlemeler ve Dairemiz uygulamaları dikkate alındığında hafta tatilindeki çalışmanın o günün yevmiyesinin 1,5 katı olarak hesaplanması gerektiği, yine genel tatildeki çalışmanın da o günün çalışma karşılığı olmayan yevmiyesinin ödenmemesi halinde 1 günlük yevmiye olması gerektiği açıktır.

Yani hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının çalışılan saat üzerinden hesaplanması hatalıdır.

Ayrıca davacı hem fazla çalışma hem de hafta tatili ücreti talebinde bulunduğundan, fazla çalışma ücretinin 6 gün üzerinden hesaplanması ancak hesaplanan haftada hafta tatili çalışması olması halinde hafta tatilindeki çalışmanın 7,5 saati aşan kısımlarının o haftaya ait fazla çalışmaya eklenmesi gerektiği de gözetilmelidir.


Sonuç

1- Hafta tatili, genel tatil ve resmi tatillerde çalışan işçilere ödenecek ücretin hesabında çalıştıkları saat dikkate alınmaksızın, bu günlerdeki çalışmaları için günlük zamlı ücretlerinin ödenmesi gerekir. Yani 1 saat bile çalışan bir işçiye 1 günlük zamlı ücretinin verilmesi gerekir. 

2- Hafta tatili ve fazla çalışma ücretini birlikte talep eden bir çalışanın fazla çalışma ücretinin hesabında; hafta tatili çalışması 7,5 saati aşıyorsa aşan süre için ayrıca fazla çalışma ücretine hükmedilmelidir. 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu