Sendikalar ve İş Hukuku

Güvenlik Görevlisinin Uyuması Halinde Haklı Fesih

Güvenlik Görevlisinin Uyuması Halinde Haklı Fesih

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin haklı fesih nedenleri arasında gösterilmiştir.

İş güvenliği hükümleri, işçi sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik titizlikle uyulması gereken kurallardır. Bu konuda işverenin alması gereken tedbirlerin yanında işçinin de yükümlülükleri vardır. İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı nedenle fesih hakkı” ortaya çıkar.

İşçinin bu konuda uyarılması veya hatırlatmada bulunulmasına gerek olmadığı gibi, belli bir zararın oluşması da gerekmez. Aynı bentte belirtilen işçinin otuz günlük ücretinin tutarıyla karşılanamayacak bir zarar vermesi, işin güvenliğinitehlikeye düşürmekten bağımsız bir fesih nedenidir.

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 18.11.2014 Tarih ve 2013/21965 E ve 2014/32362 K sy kararına konu olan olaylarda;

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalı iş yerinde 21.09.2008 -14.05.2010 tarihleri arasında güvenlik personeli olarak çalıştığını, iş akdinin davalı iş veren tarafından feshedildiğini belirterek diğer alacaklarının yanında kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesini de talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; Davacının 21.09.2008 – 14.05.2010 tarihleri arasında davalı işverenlik nezdinde güvenlik elemanı olarak çalıştığını, 12.05.2010 tarihinde görev yerini terk ederek Bölge Müdürü’nün odasında uyuduğunun tespit edildiğini, alınan savunmasında “Bölge müdürünün odasının kontrolünü yaptıktan sonra koltuğa oturdum dalmışım” şeklinde yazılı beyanda bulunduğunu, bunun üzerine yasanın 25/II. maddesi gereği iş akdinin 14.05.2010 tarihinde haklı nedenle feshedildiğini belirterek diğer taleplerinin yanında kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin de reddine karar verilmesini istemiştir.

 

Dosyayı inceleyen Ankara 14.İş Mahkemesi 26.03.2014 tarih ve 2010/887 E ve 2013/41 K sy kararında;

Davacı tarafça kıdem ve ihbar tazminatı talep edilmişse de, dosyada toplanılan deliller itibariyle davacının el yazısı ile yaptığı savunmada, iş yerinde uyurken yakalandığını kabul ettiği, ancak savunmada bu uyuma halinin yargılamada ileri sürülen ve davacı tanıklarınca da ifade edilen diş ağrısından kaynaklandığı hususunda davacının bir beyanı ve izaretinin bulunmadığı, bu haliyle iş yerinde güvenlik görevlisi olan davacının görev alanını terk ederek uyumasının kabul edilebilir bir özüre dayanmadığı ve iş yerinin güvenliğini tehlikeye soktuğu hususları sübuta ermiştir. Sübuta eren hususlar işveren açısından haklı fesih hali teşkil etmektedir. gerekçesi ile ihbar ve kıdem tazminatı taleplerini reddetmiştir.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi de kararında fazla bir gerekçe göstermeksizin ararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, iki tarafın yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddine karar vererek Ankara 14.İş Mahkemesi’nin gerekçesinin ve kararının hukuka uygun olduğunu içtihat etmiştir.


SONUÇ

1- Güvenlik görevlisi işyerinde uyurken tespit edilirse iş akdi “iş güvenliğinin tehlikeye düşürülmüş” olması sebebi ile derhal haklı olarak feshedilebilir.

2- Güvenlik personelinin uyurken yakalanması halinde, diş ağrısı, baş ağrısı gibi küçük sağlık sebepleri yeterli bir özür sayılmaz.

 

Av. Eren Evren

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu