Kamu Hukuku

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel Saldırı Suçu TCK 102

Hikaye Öne Çıkanlar

  • Bilgi güçtür
  • Mümkün Olanın Geleceği
  • Hibs ve Ross County taraftarları finalde
  • Günün ipucu: Yine o adam
  • Hibs ve Ross County taraftarları finalde
  • Spieth eksik kesim tehlikesi altında

Türk Ceza Kanunu “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölümü 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla kişinin vücut dokunulmazlığı ihlal edilerek fiziki temas neticesinde meydana gelmektedir. Düzenlemeye göre cinsel saldırı suçu, mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlali düzeyine göre iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Basit Cinsel Saldırı Suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesi ilk fıkrasında düzenlenen suç tipinde, her ne kadar cinsel arzuları tatmin amacıyla mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlali söz konusu olsa da, bu ihlal cinsel ilişki düzeyine varmamaktadır. Düzenlemenin ilk cümlesinde yer alan “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ibareleri, failin “sarkıntılık” düzeyini aşan ancak cinsel ilişki düzeyine varmayan eylemlerini yaptırıma bağlamıştır. Buna karşın ikinci cümlesinde yer alan “Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” düzenlemesi sarkıntılık düzeyinde kalan eylemleri kapsamaktadır. Sarkıntılık düzeyindeki eylemlerin yoğunlaşması ve süreklilik arz etmesi halinde, basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyini aşan daha ağır şekli meydana gelmektedir. Basit cinsel saldırı suçunda kovuşturmanın yapılması, mağdurun şikayetine bağlıdır.
Örneklendirmek gerekirse, failin mağdurun rızası olmaksızın onu öpmesi sarkıntılık düzeyinde kalmış bir eylem olarak değerlendirilmekte ve karşılığı yaptırım iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak kabul edilmektedir. Buna karşın mağdura karşı yapılan bu eylemin yoğunlaşması yahut süreklilik arz etmesi sarkıntılık düzeyini aştığını göstermekte ve düzenlemenin ilk cümlesi kapsamında beş yıldan on yıla kadar hapis cezası yaptırımına tabi olmaktadır.
Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu; Halk arasında “tecavüz” olarak isimlendirilen, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesi ikinci fıkrasında düzenlenen suç tipinde, fail cinsel arzularını tatmin amacıyla mağdurun vücut dokunulmazlığını vücuda “organ” yahut “sair cisim” sokmak suretiyle ihlal etmektedir. Maddede yer alan bu düzenleme uyarınca kanun koyucu, nitelikli cinsel saldırı suçunun vukuu bulması için yalnızca cinsel organın vücuda girmesini kabul etmemiş, vücuda girme özelliği bulunan diğer organların (örneğin: parmak) yahut diğer cisimlerin vücuda girmesi halinde de nitelikli cinsel saldırı suçunun meydana geleceğini kabul etmiştir. Madde hükmünde “Vücuda … sokulması” düzenlemesinde vücudun hangi bölgelerinin bu kapsamda olduğu hususunda ise kanunda bir sınırlama olmamakla birlikte sadece oral, anal yahut vajinal bölgelere yönelik organ ya da sair bir cisim sokma eylemlerinin suçun nitelikli halini oluşturabileceği kabul edilmelidir.
Cinsel saldırı suçunun basit halinin aksine, nitelikli cinsel saldırı suçunun kovuşturması, mağdurun şikayetine bağlı değildir (fiilin eşe karşı işlenmesi hali dışında), re’sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.
Cinsel saldırı suçunun meydana gelmesi, fiziki temasın varlığına bağlıdır.
Cinsel saldırı suçunda, fiilin işlendiği sırada mağdurun geçerli rızası suçun oluşumunu önlerken, suçun meydana gelmesini takiben fail ile mağdurun evlenmesi, eylemin cezalandırılmasını engellememektedir. Buna karşın basit cinsel saldırı suçunda, kovuşturulmasının şikayete tabi olması sebebiyle, mağdur şikayetinden vazgeçebilir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesinde ,birinci ve ikinci fıkrasında cinsel saldırı suçunun iki farklı şekli düzenlenmiş ve karşılığı yaptırımları öngörülmüş olması ile birlikte; kanun koyucu suçun ağırlığı ve mağdurun üzerinde bırakabileceği sonuçları öngörerek üçüncü fıkrasında “cezası ağırlaştıran nedenler”i düzenleme gereği duymuştur. Buna göre;

Cinsel saldırı suçunun,

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, basit ve nitelikli cinsel saldırı suçuna ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 102. maddesi ilk ve ikinci fıkrasına göre verilen cezalar yarı oranında artırılacaktır.
Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
Ek olarak kanun koyucu, cinsel saldırı suçunun meydana gelmesi amacıyla başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine (neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama) sebep olması halinde, failin ayrıca kasten yaralama suçundan cezalandırılacağını hüküm altına almıştır.

Sarkıntılık suçu hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Sarkıntılık suçu dışında TCK md.102’de yer alan tüm cinsel suçlar ile ilgili yargılama yapma görevi ağır ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.
Cinsel saldırı suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu 102. maddede ifade edilen eylemlerin, 15 yaşından küçük çocuğa yahut “hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca neden”in mevcudiyeti halinde 15 yaş ile 18 yaş arasındaki çocuğa karşı gerçekleştirilmesi halinde, suçun türü ve ilişkili Türk Ceza Kanunu maddesi değişecektir. Şöyle ki, bu tür cinsel içerikli eylemlerin bahsedilen mağdurlara karşı gerçekleştirilmesi halinde fail, Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde düzenlenen “Çocukların Cinsel İstismarı” suçundan cezalandırılacaktır.

Buna ek olarak belirtmek gerekir ki, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklar ile cebir, hile, tehdit vb. olmaksızın meydana gelen cinsel ilişki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 104. maddesinde düzenlenen “Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” suçunu teşkil etmektedir.

AV.SAMET CAN ASLAN ALINTI

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu