Emsal Kararlar

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-6213 gerçek

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/6213
K. 2014/4787
T. 4.3.2014
• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (
Davacının Davalı Asıl İşveren İşyerindeki Çalışma Süresinin Tespit Edilmesi/Alt
İşveren Durumunun Araştırılacağı – Hizmet Döküm Cetvelindeki İşyerlerinin Hukuki
Durumunun Tespiti )
• DAVACININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Hizmet Döküm Cetvelinde Birden
Fazla Kayda Rastlandığı/Bu İşyerlerinin Hangi İşverene Ait Olduğunun Araştırılacağı
– Alt İşverenlik Durumunun Tespiti/Kıdem ve İhbar Tazminatı/İşçi Alacakları Talebi )
• ALT İŞVEREN DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davacının Çalıştığı
İşverenlerin Davalının Alt İşverenleri Olup Olmadığının Dosya Kapsamına Göre
Değerlendirilemediği – Hizmet Dölüm Cetvelinde Kayıtlı Bulunan 3 İşyerininin
Durumunun Araştırılacağı )
• HİZMET DÖKÜM CETVELİNDE KAYITLI İŞYERLERİ ( Hangi İşverene Ait
Olduğunun Tespiti Gereği – Alt İşveren Durumunun Mahkemece
Araştırılmamamasının Hatalı Olduğu – Davacının Çalıştığı İşyerlerinin Davalının Alt
İşvereni Olup Olmadığının Tespiti )
• ŞAHSİ SİCİL DOSYASI VE ÖZLÜK BELGELERİNİN TALEP EDİLMESİ ( Sgk
Hizmet Döküm Cetvelinde Kayıtlı İşyerlerinin Davalı İşverene Ait Olup Olmadığının
Tespiti Gerektiği – Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı/Çalışma Sürelerinin Tespiti
Gereği )
ÖZET : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini
istemiştir.Davacının, davalı asıl işveren işyerinde geçen çalışma süresi ve dava
konusu alacaklara hak kazanıp kazanmadığı noktaları ihtilaflıdır.Hizmet döküm
cetveline göre, uyuşmazlığa konu dönemde, davacının çalıştığı işverenlerin davalının
alt işverenleri olup olmadığı dosya kapsamına göre
değerlendirilememektedir.Davacının hizmet döküm cetvelinde kayıtlı, üç adet
işyerlerinin ayrıntılı tescil bilgileri SGK’dan celp edilerek, hangi işverenlere ait olduğu
belirlenmelidir.SGK’dan alınacak bilgilere göre belirlenecek işveren şirketler ile davalı
arasında hizmet alım sözleşmesinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, varsa
sözleşme ve ekleri incelenmeli ve anılan işverenlerin davalının alt işverenleri olup
olmadığı araştırılmalıdır.Davacının çalışmasının geçtiği tüm alt işverenlerden, işyeri
şahsi sicil dosyası ve özlük belgeleri istenilmeli, davacının kıdem tazminatı ve yıllık
izin ücreti alacağına hak kazanıp kazanmadığı yönünden tüm dosya kapsamı
yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.Kabulü göre ise
gidirilmiş ücretin hatalı hesaplandığı gözetilmelidir.
DAVA : Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini
istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası
için Tetkik Hakimi N. Özdamar Karakülah tarafından düzenlenen rapor dinlendikten
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili işçinin davalı asıl işveren işyerinde değişen
altişveren şirketler bünyesinde çalıştığını, yaş dışında kalan emeklilik koşullarını
sağlayarak iş sözleşmesini feshettiğini beyanla kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti
alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin asıl işveren konumunda olmayıp işçilik alacaklarından
sorumluluğu bulunmadığını, davacının dava konusu alacaklara hak kazanmadığını
beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle
davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında, davacının davalı asıl işveren işyerinde geçen çalışma süresi ve
dava konusu alacaklara hak kazanıp kazanmadığı noktalarında uyuşmazlık vardır.
Somut olayda, mahkemece davacının 03.01.1997-16.01.2012 tarihleri arasında
davalıya ait işyerinde çalıştığı, davalının asıl işveren sıfatıyla dava konusu
alacaklardan sorumlu bulunduğu kabul edilmiştir.
Hizmet döküm cetveline göre, uyuşmazlığa konu dönemde, davacının 03.01.1997-
16.01.2012 tarihleri arasında kayıtlı çalışmasının bulunduğu sabit olmakla birlikte,
cetvelde kayıtlı bir kısım işyeri tescil numaraların hangi işverenliklere ait olduğu
yönünde dosya içeriğinde ayrıntılı işyeri tescil bilgisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan,
davacının 20.01.2000-31.03.2001 tarihleri arasında çalışmasının kayıtlı olduğu dava
dışı K… Tem. Hiz. A.Ş., 01.11.2003-31.08.2004 tarihleri arasında çalışmasının kayıtlı
olduğu A… Otom. İnş. Elekt. Gıda Ürün. Özel Güv. Ve Koruma Hiz. Temizlik Hiz.ve
İlaç San. Tic. Ltd. Şti. ve 01.09.2008-31.12.2009 tarihleri arasında çalışmasının
kayıtlı olduğu Ç…müşavirlik Ltd. Şti. ünvanlı işverenlerin davalının alt işverenleri olup
olmadığı dosya kapsamına göre değerlendirilememektedir. Mahkemece bu yönlerden
araştırma yapılmaması hatalıdır.
Anılan nedenlerle öncelikle, davacının hizmet döküm cetvelinde kayıtlı, “1155461”,
“1155644”, “1155610”, “1159485” nolu işyerlerinin ayrıntılı tescil bilgileri Sosyal
Güvenlik Kurumundan celp edilerek, hangi işverenlere ait olduğu belirlenmelidir.
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak bilgilere göre belirlenecek işverenler, K…
Tem. Hiz. A.Ş., A… Otom. İnş. Elekt. Gıda Ürün. Özel Güv. ve Koruma Hiz. Temizlik
Hiz.ve İlaç San Tic. Ltd. Şti ve Ç… Müşavirlik Ltd. Şti. ile davalı arasında hizmet alım
sözleşmesinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, varsa sözleşme ve ekleri celp
edilerek incelenmeli ve anılan işverenlerin davalının altişverenleri olup olmadığı
değerlendirilmelidir.
Ardından, davacının çalışmasının geçtiği tüm alt işverenlerden, işyeri şahsi sicil
dosyası ve özlük belgeleri istenilmeli, davacının kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti
alacağına hak kazanıp kazanmadığı yönünden tüm dosya kapsamı yeniden bir
değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.
Kabule göre de, hükme esas alınan bilirkişi raporunda giydirilmiş ücretin
hesaplanmasında yemek menfaatinin bir öğün için 10,50 TL olduğu esas alınmış ve
aylık giydirilmiş ücret 1.245,30 TL tutarında belirlenmiştir. Davacı vekilince ıslah
dilekçesinde, yemeğin işyerinde verildiğinden işverene maliyetinin esas alınması
gerektiği belirtilerek, bilirkişi raporundaki hata düzeltilmiş ve giydirilmiş ücretin brüt
1.136,10 TL esas alınmasıyla hesaplanmış tutar üzerinden dava ıslah edilmiştir. Hal
böyleyken, mahkemece gerekçeli karar içeriğinde, davacının giydirilmiş ücretinin
hatalı bilirkişi raporuna dayanılarak 1.245,30 TL tutarında kabul edildiğinin açıklanmış
olması hatalıdır.
Yukarıda yazılı sebeplerden, eksik araştırma ve incelemeyle karar verilmesi bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2014 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu